Vendime datë 19.12.2018

Nr.1 Datë19.12.2018PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Nr.2 Datë19.12.2018MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR PROCEDURËN E ZGJEDHJES SË KRYETARIT DHE ZËVENDËSKRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
Nr.3 Datë19.12.2018PËR ZGJEDHJEN E KRYETARIT DHE TË ZËVENDËS KRYETARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Nr.4 Datë19.12.2018 PËR MIRATIMIN E “RREGULLORES PËR ZGJEDHJEN E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË TË CILËT DO TË KENË MANDAT TREVJECAR”