Vendime datë 21.01.2019

Nr.14 Datë 21.01.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.15 Datë 21.01.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Nr.16 Datë 21.01.2019 PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Nr.17 Datë 21.01.2019 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS ORGANIZATIVE, NUMRIT TË PUNONJËSVE DHE BUXHETIN, PËR VITIN 2019
Nr.17.1-Datë-25.04.2019 PËR MIRATIMIN E PROJEKT BUXHETIT AFATMESËM PËR VITIN 2020-2022
Nr.18 Datë 21.01.2019 PËR PLOTËSIMIN E POZICIONEVE TË KËSHILLTARËVE PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE