Vendime datë 22.02.2019

Nr.24 Datë 22.02.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.25 Datë 22.02.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.26 Datë 22.02.2019 PËR MIRATMIN E RREGULLORES PËR VEPRIMTARITË JASHTË FUNKSIONIT TË PROKURORËVE
Nr.27 Datë 22.02.2019 PËR MIRATMIN E RREGULLORES PËR VLERËSIMIN ETIK DHE PROFESIONAL TË SUBJEKTEVE NË PROÇESIN E RIVLERËSIMIT
Nr.28 Datë 22.02.2019 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Nr.29 Datë 22.02.2019 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Nr.30 Datë 22.02.2019 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Nr.31Datë 22.02.2019 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Nr.32 Datë 22.02.2019 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Nr.33 Datë 22.02.2019 PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Nr.34 Datë 22.02.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.35 Datë 22.02.2019 NDËRPRERJE URDHËRI PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM