Vendime datë 19.03.2019

Nr.45 Datë 19.03.2019 PËR PRAKTIKËN PROFESIONALE TË KANDIDATËVE PËR MAGJISTRATË TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
Nr.46 Datë 19.03.2019 PËR FILLIMIN E PROCEDURËS PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR PROKUROR TË PËRGJITHSHËM
Nr.47 Datë 19.03.2019 PËR MBARIMIN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT
Nr.48 Datë 19.03.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT TË PROKURORIT
Nr.49 Datë 19.03.2019 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
Nr.50 Datë 19.03.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KRITERET DHE PROCEDURËN PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATËVE PËR PROKUROR TË PËRGJITHSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Nr.51 Datë 19.03.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES ” MBI KRITERET DHE PROCEDURËN PËR NGRITJEN NË DETYRË TË PROKURORËVE PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TÉ ORGANIZUAR”