Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall hapjen e procedurës së rekrutimit për pozicionin Sekretar i Përgjithshëm në KLP

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III dhe V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, si dhe Urdhërit nr.100 datë 28.05.2019 të Kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për “Hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në katëgorinë e nivelit të lartë drejtues”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall Procedurën e Pranimit të Drejtpërdrejtë në kategorinë e nivelit të lartë drejtues.

Detajet mund ti gjeni ne linkun me poshte :