Vendime datë 22.07.2019

Nr.147-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.148-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.149-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.150-Datë-22.07.2019 PË MIRATIMIN E DETYRAVE DHE PËRGJEGJËSIVE TË NJËSIVE ORGANIZATIVE TË ADMINISTRATËS SË KLP-SË
Nr.151-Datë-22.07.2019 PËR DHENIE LEJE TË PAPAGUAR
Nr.152-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.153-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.154-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
Nr.155-Datë-22.07.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM