NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE PËR PROCEDUREN E PRANIMIT TË DREJTPËRDREJTË NË KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES NË KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË

Në zbatimi të nenit 32, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Kreun III dhe V, të Vendimit nr. 118, datë 5.3.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, në datat 8.6.2019, 10 dhe 11.6.2019, në përfundim të procedurës së konkurrimit për pranim të drejtpërdrejtë në Kategorinë e Nivelit të Lartë Drejtues, lista e kandidatëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë është si më poshtë:

  • Ilirjana Nano