NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EGZEKUTIVE

  • (dy) Specialistë të burimeve njerëzore – Kategoria: III-b

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se pozicionet përkatëse, kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit janë:

  • Suela Kovaçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.8.2019., ora 12:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë

Vëmendje!!  Duke filluar nga data 24.8.2019, do të njoftohen nëpërmjet faqes së KLP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi