NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EGZEKUTIVE

1(një) Specialist i Administratë Protokollit, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se pozicionet përkatëse

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

Vëmendje!!  Duke filluar nga data 24.8.2019, do të njoftohen nëpërmjet faqes së KLP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi