NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

1(një) Specialist i Administratë Protokollit, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes – Kategoria: III-b

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

  • Angjelin Deda
  • Esmerina Turku
  • Esmir Rringaj
  • Euljan Eskiu
  • Denisa Balilaj
  • Fotina Nika
  1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17.9.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
  2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.9.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë