NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

1 (një) Specialist i IT-së, në Sektorin e Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes (Kategoria e pagës III-b)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se pozicionin përkatës

Specialist i IT-së, në Sektorin e Shërbimeve Administrative në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes (Kategoria e pagës III-b)

Kandidati fitues është:

  1. Renato Demiraj