NJOFTIM PËR SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESVE PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Këshilltarë në Njësinë e Mbështetjes së Komisioneve në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, dhe procesit të testimit, lista e kandidatëve që kanë grumbulluar mbi 70 pikë është si më poshtë:

  • Andi Muratej
  • Ertrit Sofroni
  • Lola Prendi
  • Gerti Zela
  • Nevila Dalipi
  • Denada Elezi