NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DHE TË MESME DREJTUESE

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli I Lartë I Prokurorisë, në përfundim të procedurës së levizjes paralele njofton se:

Nuk ka kandidat fitues