NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

2 (dy) Specialistë të Burimeve Njerëzore në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë- Kategoria: III-b

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 12, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të pranimit në shërbimin civil dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se pozicionet përkatëse fitues janë:

  • Adela Preçi
  • Erald Hila