NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

1 (një) Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – Kategoria: III-b

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, ju njoftojmë se kandidatët e kualifikuar për fazën e dytë të konkurrimit janë:

  • Elda Baguca
  • Migena Shehu
  • Teuta Mboqe

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26/09/2109., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë