VENDIME/AKTE ADMINISTRATIVE

Vendime datë 16.09.2019

vendim nr 163 02.09.2019PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E PROKURORËVE
vendim nr 164 02.09.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES BRAHIM DRAGJOSHI
vendim nr 165 02.09.2019PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES PRANVERA PUSTINA
vendim nr 166 02.09.2019PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim nr 167 02.09.2019PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM
vendim nr 168 02.09.2019 PËR CAKTIM NË POZICION TË PËRKOHSHËM