NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

 • Alma Zili
 • Arta Lleshi
 • Edva Mema
 • Elda Baguca
 • Fatbardha Gjaci
 • Joana Kuli
 • Jonian Harka
 • Migena Shehu
 • Taulant Hani
 • Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.10.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
 • Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.10.2019., ora 11:30 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë