RREGULLORE PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE

RREGULLORE

MIRATUAR NGA KËSHILLI I LARTË I PROKURORISË ME VENDIMIN NR.171, DATË 27.09.2019: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.137 datë 07.10.2019.

RREGULLORE

NDRYSHUAR ME VENDIMIN NR. 231, DATË 27.10.2020, “PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE”, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË Botuar në Fletoren Zyrtare nr.190 datë 02.11.2020