NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

1 (një) Specialist i Marrëdhënieve me Publikun, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – Kategoria: III-b

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

  • Amantia Fejzolli
  • Arlinda Muja
  • Denion Ndrenika
  • Eni Lasku
  • Esmir Rringaj
  • Klejda Plangarica
  • Suela Devolli
  1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 18.10.2019., ora 9:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
  2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.10.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë