NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

1 (një) Specialist Finance në Drejtorinë Ekonomike dhe të Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë- Kategoria: III-b

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit – pranim në shërbimin civil janë:

  • Gjyliana Memisharaj (Muça)
  • Jori Malaj
  • Nertila Ibërshimi (Skëndaj)
  1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 30.10.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
  2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 31.10.2019., ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë