Vendime datë 12.11.2019

Vendim-nr-229-12.11.2019 PËR MIRATIMIN E METODOLOGJISË LIDHUR ME VLERËSIMIN DHE RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKUROR TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-230-12.11.2019 PËR CAKTIMIN E LIMITIT TË KARBURANTIT PËR AUTOMJETET NË DISPOZICION TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Vendim-nr-231-12.11.2019 PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PËR RREGULLAT E GARANTIMIT TË MBROJTJES SË DETYRUESHME DHE CAKTIMIN MBI BAZËN E PARIMIT TË ROTACIONIT TË AVOKATIT MBROJTËS, NGA LISTA E AVOKATËVE QË OFROJNË SHËRBIMET E NDIHMËS JURIDIKE DYTËSORE, NË PROCESIN PENAL
Vendim-nr-232-12.11.2019 PËR PJESËMARRJEN E PROKURORËVE NË AKTIVITETET TRAJNUESE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS
Vendim-nr-233-12.11.2019 PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-234-12.11.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 137 DATË 16.07.2019 “PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RËNDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSAÇME
Vendim-nr-235-12.11.2019 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT BILBIL METE