Publikohen Formularët e Vetëdeklarimit për kandidatët për t’u emëruar magjistratë, drejtimi Prokuror

Publikohen Formularët e Vetëdeklarimit për zbatimin e Ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike” për kandidatët për t’u emëruar magjistratë, drejtimi Prokuror, në zbatim të Pikës 4, të Kreu IX-të, Seksioni B, të Vendimit nr. 171, datë 27.9.2019 “Për miratimin e Rregullores “Për procedurën e verifikimit të kushteve dhe kritereve ligjore për rekrutimin, emërimin si magjistrat dhe caktimin në pozicion të kandidatëve për prokurorë, si dhe zhvillimin e karrierës së prokurorëve”, të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, sipas listës në vijim: