NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR NGRITJEN NË DETYRE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Adminitratës, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin

Përgjegjës Sektori në Sektorin e Adminitratës, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: III-a
Nuk ka kandidatë fitues

Vëmendje!! Duke filluar nga data 7/1/2020, do të njoftohen nëpërmjet faqes së KLP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë e ulët drejtuese, në lidhje me numrin e vendeve të lira, datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi