NJOFTIM PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR KANDIDATËT E RINJ PËR PROKURORË

Këshilli i Lartë i Prokurorisë në seancën plenare të datës 20.01.2020 me vendimin nr. 04, miratoi shpalljen e vendeve të lira për emërimin e magjistratëve të profilit prokuror, të diplomuar në vitin akademik 2018 – 2019. Vendimin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë e gjeni në faqen zyrtare, në rubrikën e Vendimeve dhe Akteve Administrative.