NJOFTIM PËR SHPALLJEN E REZULTATIT PËR NGRITJEN NË DETYRE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

Këshilltar në Njësinë e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore në Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kritereve të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, dhe procesit të testimit njofton se për pozicionin:

Këshilltar në Njësinë Shërbimeve të Përgjithshme Ligjorenë Departamentin e Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b

Kandidati fitues është:

  • Suela Prençi