NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Drejtor Ekonomik dhe i Burimeve Njerëzore në Drejtorine e Përgjithëshme të Shërbimeve Mbështetëse në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b

Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

  • Emis Çerava
  1. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10.03.2020, ora 10:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.
  2. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10.03.2020, ora 11:30 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë