RREGULLORE PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM TË PROKURORËVE

PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR CAKTIMIN E PËRKOHSHËM TË PROKURORËVE”, MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 64, DATË 15.4.2019, TË KLP-së

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.64, datë 15.04.2019: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.66 datë 08.05.2019 .

Ndryshuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.78, datë 04.03.2020: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.32 datë 10.03.2020 .