NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

1 (një) Specialist i Arkivës, në Drejtorinë e Shërbimeve të Mirëmbajtjes, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – Kategoria: III-b

Në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:

• Elvira Dollamaja
• Flogerta Biba
• Lefkothe Noti
• Saniola Kore
• Teuta Mboqe

Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 22.04.2020, ora 9:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë.

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23.04.2020, ora 9:00 në mjediset e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Rr “Qemal Stafa”, Nr 1, Tiranë