NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË FITUESVE PËR PROCEDURËN E PRANIMIT TË DREJTPËRDREJTË NË KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES NË KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË

Drejtor i Departamentit të Shërbimeve Ligjore në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria e pagës I-B

Në zbatim të nenit 32, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, Kreun III dhe V, të Vendimit nr. 118, datë 5.3.2014 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e emërimit, rekrutimit, menaxhimit dhe përfundimit të marrëdhënies në shërbimin civil të nëpunësve të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të TND-së”, i ndryshuar, në datën 6.4.2020, në përfundim të procedurës së konkurrimit për pranim të drejtpërdrejtë në Kategorinë e Nivelit të Lartë Drejtues, lista e kandidatëve të cilët kanë grumbulluar mbi 70 pikë është si më poshtë:
Edlira Cimbi