RREGULLORE “MBI KRITERET DHE PROCEDURËN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM TË PROKURORIT”

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.160, datë 08.07.2020: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.133 datë 16.07.2020.