SHPALLJE PËR PRANIM TË DREJTPËRDREJTË, NË KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES NË KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut III dhe V të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, si dhe Urdhërit nr.129 datë 14.09.2020 të Kryetarit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për “Hapjen e procedurës së pranimit të drejtpërdrejtë në katëgorinë e nivelit të lartë drejtues”, Këshilli i Lartë i Prokurorisë shpall Procedurën e Pranimit të Drejtpërdrejtë në kategorinë e nivelit të lartë drejtues.

Numri i pozicioneve për të cilat do të konkurohet është 1 (një) –  Sekretar I Përgjithshëm në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, kategoria e pagës I-a.