RREGULLORE “MBI KRITERET DHE PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM”

PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “MBI KRITERET DHE PROCEDURAT E NGRITJES NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM” MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 200, DATË 23.09.2020, TË KLP-së

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.200, datë 23.09.2020: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.172 datë 28.09.2020.