Vendime datë 30.09.2020

Vendim-nr-201-30.09.2020PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Vendim-nr-202-30.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-203-30.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-204-30.09.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-205-30.09.2020PËR SHPALLJEN E VENDEVE TË LIRA PËR KANDIDATËT PËR PROKUROR
Vendim-nr-206-30.09.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES LINDITA MALE (ZIGURI)
Vendim-nr-207-30.09.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT PETRIT HYSA
Vendim-nr-208-30.09.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ERVIN BEQIRI
Vendim-nr-209-30.09.2020“PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT, SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2019-2020, Z. GAZMEND FRËNGU”
Vendim-nr-210-30.09.2020PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË, FIGURËS DHE INTEGRITETIT, SI DHE KUSHTEVE TË TJERA LIGJORE TË KANDIDATIT TË DIPLOMUAR NË SHKOLLËN E MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2019-2020, ZNJ. ENKELEDA HOXHA