PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE

RREGULLORE(E NDRYSHUAR)

PËR MIRATIMIN E NJË NDRYSHIMI NË RREGULLOREN “PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË KUSHTEVE DHE KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN, EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKURORË, SI DHE PËR ZHVILLIMIN E KARRIERËS SË PROKURORËVE  MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 231, DATË 27.10.2020, TË KLP-së

Miratuar nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë me Vendimin nr.231, datë 27.10.2020: Botuar në Fletoren Zyrtare nr.190 datë 02.11.2020.

MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR PROÇEDURËN E VERIFIKIMMIT TË KUSHTEVE TË KRITEREVE LIGJORE PËR REKRUTIMIN , EMËRIMIN SI MAGJISTRAT DHE CAKTIMIN NË POZICION TË KANDIDATËVE PËR PROKUROR. MIRATUAR ME VENDIMIN NR. 171, DATË 27.09.2019, TË KLP-së