Vendime datë 17.11.2020

Vendim-nr-259-17.11.2020PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR DREJTUES TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË
Vendim-nr-260-17.11.2020“MBI FUNKSIONIMIN E KOMISIONIT DISIPLINOR NË ZHVILLIMIN PROCEDURAVE DISIPLINORE NDAJ PROKURORËVE”
Vendim-nr-261-17.11.2020PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR TRANSFERIMIN E PROKURORËVE NËPËRMJET PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE ”
Vendim-nr-262-17.11.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT BARDHYL SHEHU
Vendim-nr-263-17.11.2020“PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2020-2021”
Vendim-nr-264-17.11.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-265-17.11.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-266-17.11.2020PËR MIRATIMIN E RELACIONIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2020-2021, ZNJ. OLIANA GJERGJEFI
Vendim-nr-267-17.11.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORES DANIELA SULAJ (KONICA)
Vendim-nr-268-17.11.2020PËR REVOKIMIN E PEZULLIMIT TË PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TE PROKURORES
Vendim-nr-269-17.11.2020VENDIM PËR PROCEDIMIN DISIPLINOR NË NGARKIM TE PROKURORES