Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak për lëvizjen paralele në kategorinë e nivelit të mesëm drejtues

  • Drejtor Ekonomik dhe Burimeve Njerëzore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë kategoria e pagës II-b

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.242, datë 18.03.2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e nëpunësve të nivelit të ulët dhe të mesëm drejtuese”, Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, pranë Këshillit të Lartë të Prokurorisë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurrim, për procedurën në kategorinë e nivelit të mesëm drejtues, ju njofton se, për pozicionin:

Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,