Vendime datë 17.12.2020

Vendim-nr-274-17.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-275-17.12.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-276-17.12.2020
PËR KOMANDIMIN E MAGJISTRATIT
Vendim-nr-277-17.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-278-17.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-279-17.12.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT FLORIAN BONJAKU
Vendim-nr-280-17.12.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT DRITAN GRIPSHI
Vendim-nr-281-17.12.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORIT ENKLID GJINI
Vendim-nr-282-17.12.2020PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSISË PROFESIONALE TË PROKURORES ALMA BRAMO
Vendim-nr-283-17.12.2020PËR MIRATIMIN E VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT
Vendim-nr-284-17.12.2020PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR MËNYRËN E KOMPENSIMIT PËR ORËT SHTESË TË PUNËS TË KRYERA NGA NËPUNËSIT CIVILË TË PROKURORISË”
Vendim-nr-285-17.12.2020PËR MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim-nr-286-17.12.2020PËR CAKTIMIN E RELATORËVE PËR ARSYETIMIN E VENDIMEVE “MBI NDALIMIN E PRANIMIT TË KANDIDATËVE NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2020-2021”
Vendim-nr-287-17.12.2020PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT LORENC MERKURI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT GJIROKASTËR
Vendim-nr-288-17.12.2020PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT ARTAN SHTRUNGZA PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TROPOJË
Vendim-nr-289-17.12.2020PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT ELIDIANA KASO PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR
Vendim-nr-290-17.12.2020PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT PELIVAN MALAJ PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË
Vendim-nr-291-17.12.2020PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT LAZËR ÇARDAKU PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT SHKODËR
Vendim-nr-292-17.12.2020PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT MARSIDA FRASHËRI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KUKËS
Vendim-nr-293-17.12.2020PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT ALTIN BINAJ PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË APELIT VLORË
Vendim-nr-294-17.12.2020PËR SHPALLJEN E THIRRJES PËR SHPREHJEN E INTERESIT PËR 1 (NJË) POZICION PRANË MINISTRISË SË DREJTËSISË PËRMES PROCEDURËS SË KOMANDIMIT TË PROKURORËVE