Vendime datë 23.12.2020

Vendim-nr-297-23.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-298-23.12.2020PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR DREJTUES TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM NËPËRMJET PROCEDURËS SĚ NGRITJES NË DETYRË
Vendim-nr-299-23.12.2020PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 285, DATË 17.12.2020, I NDRYSHUAR, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Vendim-nr-300-23.12.2020PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.285, DATË 17.12.2020 “PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDATËVE QË PLOTËSOJNË KUSHTET PËR KANDIDIM PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM”
Vendim-nr-301-23.12.2020PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT QË KANË KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 285, DATË 17.12.2020, I NDRYSHUAR, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Vendim-nr-302-23.12.2020PËR NDALIMIN E KANDIDIMIT TË KANDIDATIT MARSIDA FRASHËRI PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SHKODËR
Vendim-nr-303-23.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-304-23.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim-nr-305-23.12.2020PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM