Vendime datë 18.03.2021

vendim nr 59
vendim nr 60PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PROKURORËVE PJESËMARRËS NË AKTIVITETET TRAJNUESE TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS PËR PERIUDHËN PRILL – KORRIK 2021
vendim nr 61PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 62PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 63PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 64PËR DHËNIE LEJE PRINDËRORE
vendim nr 65PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TIRANË
vendim nr 66PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË ELBASAN