Vendime datë 03.06.2021

vendim nr 174 date 03.06.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT SABRI KASTRATI
vendim nr 175 date 03.06.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT JULIAN KRISTO
vendim nr 176 date 03.06.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ILIR TURJA
vendim nr 177 date 03.06.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES BLERTA HAMZA
vendim nr 178 date 03.06.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ERION ÇELA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË VLORË
vendim nr 179 date 03.06.2021PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2021-2022
vendim nr 180 date 03.06.2021PËR HEDHJEN E SHORTIT PËR CAKTIMIN E RELATORIT PËR VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR KANDIDATËT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2021 -2022
vendim nr 181 date 03.06.2021PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT TË DREJTUESIT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TROPOJË
vendim nr 182 date 03.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 183 date 03.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDEVE VAKANTE PËR DREJTUES TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË