Vendime datë 09.06.2021

vendim nr 184 date 09.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
vendim nr 185 date 09.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
vendim nr 186 date 09.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
vendim nr 187 date 09.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
vendim nr 188 date 09.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
vendim nr 189 date 09.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
vendim nr 190 date 09.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
vendim nr 191 date 09.06.2021PËR SHPALLJEN E VENDIT VAKANT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
vendim nr 192 date 09.06.2021PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATIT RENATO TOSKU PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS MAGJTSTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2021-2022
Vendim-nr-193-date-09.06.2021CAKTIMIN E RELATORIT MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR RENATO TOSKU, KANDIDAT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS MAGJTSTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2021-2022
vendim nr 194 date 09.06.2021PËR CAKTIM E Z. ARTAN SHTRUNGZA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TROPOJË
vendim nr 195 date 09.06.2021
PËR MIRATIMIN E LISTËS SË KANDIDATËVE PËR PROKURORË PRANË PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR TË CILËT PLOTËSOJNË KUSHTET LIGJORE