Vendime datë 18.06.2021

vendim nr 196 date 18.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 197 date 18.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 198 date 18.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 199 date 18.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
vendim nr 200 date 18.06.2021PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
vendim nr 201 date 18.06.2021PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR.137, DATË 16.07.2019 “PËR MIRATIMIN E LISTËS ME RENDITJEN E KANDIDATËVE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSACME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR
vendim nr 202 date 18.06.2021PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
vendim nr 203 date 18.06.2021PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
vendim nr 204 date 18.06.2021PËR PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES TË KËSHILLTARIT TË ETIKËS, PRANË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 205 date 18.06.2021PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
vendim nr 206 date 18.06.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ELFRIDA BREGOVA
vendim nr 207 date 18.06.2021PËR PËRBËRJEN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHËM DHE ANËTARËT ZËVENDËSUES TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
vendim nr 208 date 18.06.2021PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
vendim nr 209 date 18.06.2021PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM