Vendime datë 29.06.2021

Vendim nr 211 date 29.06.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES DENISA ASKO
Vendim nr 212 date 29.06.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARTAN LULAJ
Vendim nr 213 date 29.06.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARBEN NIKA
Vendim nr 214 date 29.06.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS pËR PROKURORIN LUDOVIK DODA, KANDIDAT pËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS sË APELIT DURRËS
Vendim nr 215 date 29.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 216 date 29.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 217 date 29.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 218 date 29.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 219 date 29.06.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr 220 date 29.06.2021PËR KUALIFIKIMIN E KANDIDTIT QË PLOTËSON KUSHTET PËR KANDIDIM PËR NGRITJEN NË DETYRË NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORIVE TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
Vendim nr 221 date 29.06.2021PËR FILLIMIN E PROCEDURAVE TË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATIT QË KA KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË KUALIFIKUAR ME VENDIMIN NR. 220, DATË 29.06.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Vendim nr 222 date 29.06.2021PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR PROCEDURËN E VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATIT QË KA KANDIDUAR PËR POZICION DREJTUESI, TË KUALIFIKUAR ME VENDIMIN NR. 220, DATË 29.06.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
Vendim nr 223 date 29.06.2021PËR FILLIMIN E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PLOTËSIMIN E KUSHTEVE LIGJORE TË KANDIDIMIT PËR PROCEDURËN E TRANSFERIMIT NËPËRMJET LËVIZJES PARALELE PËR VENDET VAKANTE NË PROKURORITË E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM