Intervistat për vlerësimin e kandidatëve për prokuror në Prokurorinë e Posaçme

Këshilli i Lartë i Prokurorisë, në vijim të procesit të vlerësimit të kandidatëve për prokuror në Prokurorinë e Posaçme, njofton se në datën 23.07.2021 tek Poli i Drejtësisë, duke filluar nga ora 9.00, do të zhvillohen intervistat me kandidatët.

Me datë 18.05.2021, KLP ka shpallur dy vakanca për ngritjen në detyrë të prokurorëve në Prokurorinë e Posaçme. Brenda afatit të përcaktuar , kanë shprehur interes dy kandidatët z. Adnan Xholi dhe znj. Dorina Bejko.

Pas verifikimit të plotësimit të kushteve ligjore nga ana e Komisionit të Posaçëm për ngritjen në detyrë si prokurorë në SPAK, Këshilli miratoi me vendim nr.195, datë 09.06.2021, listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore dhe mund të vazhdojnë procesin e vlerësimit e kritereve të posaçme etike dhe profesionale si më poshtë:

  1. Adnan Xholi
  2. Dorina Bejko.

Intervistat do të zgjasin rreth 30 minuta për secilin kandidat dhe do të regjistrohen me audio dhe video nё
pёrputhje dhe nё zbatim tё regullave tё konfidencialitetit, informacionin e klasifikuar dhe
mbrojtjen e tё dhёnave personale.