SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, NGRITJE NË DETYRË, PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE

1 (një) – Këshilltarë në Njësinë e Mbështetjes Komisioneve, në Departamentin e
Shërbimeve Ligjore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria: II-b

1 (një) – Këshilltarë – Njësia e Shërbimeve të Përgjithshme Ligjore, Departamenti i
Shërbimeve Ligjore, në Këshillin e Lartë të Prokurorisë – kategoria-II-b