Vendime datë 16.09.2021

VENDIM Nr. 260, datë 16.09.2021PËR CAKTIMIN E ZNJ. DHORINA THEODHORI, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KORÇË
VENDIM Nr. 261, datë 16.09.2021PËR CAKTIMIN E Z. ABAZ MUÇA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË MAT
VENDIM Nr. 262, datë 16.09.2021PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË BERAT, SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 185, DATË TË 09.06.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
VENDIM Nr. 263, datë 16.09.2021PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË BERAT, SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 185, DATË TË 09.06.2021 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË
VENDIM Nr. 264, datë 16.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 265, datë 16.09.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 266, datë 16.09.2021PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
VENDIM Nr. 267, datë 16.09.2021 PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr. 268, datë 16.09.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES MIRELA KAPO
VENDIM Nr. 269, datë 16.09.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN LORENC MËRKURI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT NË PROKURORINË  PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË
VENDIM Nr. 270, datë 16.09.2021PËR NDËRPRERJEN DHE PËRFUNDIMIN E PROCEDURËS SË VERIFIKIMIT TË PASURISË DHE FIGURËS SË KANDIDATIT PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, NË VITIN AKADEMIK 2021-2022, Z. ARTUR PRENGA”
VENDIM Nr. 271, datë 16.09.2021PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E PROKURORËVE
VENDIM Nr. 272, datë 16.09.2021PËR CAKTIMIN E ANËTARIT DHE ANËTARIT ZËVENDËSUES TË KOMISIONIT PËR VLERËSIMIN E PROGRAMIT TË MBROJTJES SË DËSHMITARËVE DHE BASHKËPUNËTORËVE TË DREJTËSISË
VENDIM Nr. 273, datë 16.09.2021PËR CAKTIMIN E ANËTARIT TË KOMISIONIT PËR MBROJTJEN E PROKURORËVE PËR CAKTIMIN E NJË ANËTARI NGA RADHËT E PROKURORISË SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR NË BORDIN DREJTUES TË QENDRËS SË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT PËR SISTEMIN E DREJTËSISË
VENDIM Nr. 274, datë 16.09.2021PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË LEZHË, SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 189, DATË TË 09.06.2021, TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË