Vendime datë 25.10.2021

VENDIM
Nr. 323, datë 25.10.2021
PËR MBYLLJEN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË PËR POZICIONET E DREJTUESVE NË PROKURORITË PRANË GJYKATAVE TË SHKALLËS SË PARË LUSHNJE, POGRADEC, SARANDË DHE NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT DURRËS.
VENDIM
Nr. 324, datë 25.10.2021
PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
VENDIM
Nr. 325, datë 25.10.2021
PËR MIRATIMIN E  VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKUROREN ORNELA RRUMBULLAKU
VENDIM
Nr. 326, datë 25.10.2021
PËR NDËRPRERJEN E PEZULLIMIT TË VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR. 121 DATE 27.04.2021
VENDIM
Nr. 327, datë 25.10.2021
PËR NDËRPRERJEN E PEZULLIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR. 122 DATE 27.04.2021
VENDIM
Nr. 328, datë 25.10.2021
PËR NDËRPRERJEN E PEZULLIMIT TË VENDIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR. 123 DATE 27.04.2021
VENDIM
Nr. 329, datë 25.10.2021
PËR NDËRPRERJEN E PEZULLIMIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË, NR. 124 DATE 27.04.2021
VENDIM
Nr. 330, datë 25.10.2021
PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 92, DATË 31.03.2021 “PËR MIRATIMIN E RENDITJES SË KANDIDATËVE PËR POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 329, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
VENDIM
Nr. 331, datë 25.10.2021
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr. 332, datë 25.10.2021
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr. 333, datë 25.10.2021
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr. 334, datë 25.10.2021
PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM
Nr. 335, datë 25.10.2021
PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN VAKANT NR. 2 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 331, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE
VENDIM
Nr. 336, datë 25.10.2021
PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN VAKANT NR. 1 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 330, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE
VENDIM
Nr. 337, datë 25.10.2021
PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË APELIT TIRANË SHPALLUR ME VENDIMIN NR. 332, DATË 29.12.2020 TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE
VENDIM
Nr. 338, datë 25.10.2021
“MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 ZNJ. ANJEZA TOPÇI
VENDIM
Nr. 339, datë 25.10.2021
“MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 ZNJ. VILMA HASNEZIRI
VENDIM
Nr. 340, datë 25.10.2021
“MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 ZNJ. KLERTA GJIKA ÇONGA
VENDIM
Nr. 341, datë 25.10.2021
“PËR MIRATIMIN E LISTËS PJESORE TË KANDIDATËVE PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS NË VITIN AKADEMIK 2021-2022”
VENDIM
Nr. 342, datë 25.10.2021
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES
FAHRIJE VATA
VENDIM
Nr. 343, datë 25.10.2021
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES
ELVETA MURRA
VENDIM
Nr. 344, datë 25.10.2021
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT
ARMAND GURAKUQI
VENDIM
Nr. 345, datë 25.10.2021
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES
MERITA SELIMI
VENDIM
Nr. 346, datë 25.10.2021
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARIAN NDOJA
VENDIM
Nr. 347, datë 25.10.2021
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ARIAN XHAFERRAJ
VENDIM
Nr. 348, datë 25.10.2021
MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN ERJON SHEHAJ, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË LEZHË
VENDIM
Nr. 349, datë 25.10.2021
MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN PETRIT ÇANO, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KRUJË
VENDIM
Nr. 350, datë 25.10.2021
MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORIT ALBERT KULIÇI, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË VLORË
VENDIM
Nr. 351, datë 25.10.2021
PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT
VENDIM
Nr. 352, datë 25.10.2021
PËR CAKTIMIN ME SHORT TË DY ANËTARËVE TË KOMISIONIT TË POSAÇËM PËR PROCEDURËN E PLOTËSIMIT TË DY VENDEVE VAKANTE PËR PROKURORË NË PROKURORINË E POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR