Vendime datë 16.11.2021

Vendim Nr, 357, datë.16.11.2021PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Vendim Nr, 358, datë.16.11.2021PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
Vendim Nr, 359, datë.16.11.2021PËR CAKTIMIN E PROKURORIT NË POZICIONIN VAKANT NR. 3 NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË DURRËS, SIPAS PROCEDURËS SË LËVIZJES PARALELE
Vendim Nr, 360, datë.16.11.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim Nr, 361, datë.16.11.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim Nr, 362, datë.16.11.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim Nr, 363, datë.16.11.2021“MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË KANDIDATES PËR T’U PRANUAR NË PROGRAMIN E FORMIMIT FILLESTAR TË SHKOLLËS SË MAGJISTRATURËS, PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 ZNJ. INES DANI
Vendim Nr, 364, datë.16.11.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT
ETIEN KAPO
Vendim Nr, 365, datë.16.11.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT
KASEM BERBERI
Vendim Nr, 366, datë.16.11.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT
ERJON IMERAJ
Vendim Nr, 367, datë.16.11.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE ROFESIONALE TË PROKURORIT
ASTRIT HALILAJ
Vendim Nr, 368, datë.16.11.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS TË PROKURORIT ARBEN NIKA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KURBIN
Vendim Nr, 369, datë.16.11.2021PËR MIRATIMIN E  VEPRIMTARISË JASHTË FUNKSIONIT PËR PROKUROREN ENKELEDA MILLONAI
Vendim Nr, 370, datë.16.11.2021PËR CAKTIMIN E DATËS SË SEANCËS DËGJIMORE TË  PROCEDIMIT DISIPLINOR NË NGARKIM TË PROKURORES
Vendim Nr, 371, datë.16.11.2021PËR CAKTIMIN ME SHORT TË RELATORIT PËR FILLIMIN E PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË TË DREJTUESIT PËR KANDIDATIN QË KA KALUAR PROCESIN E VERIFIKIMIT