Vendime datë 02.12.2021

VENDIM Nr.374, Datë 02.12.2021PËR MBARIMIN E STATUSIT TË MAGJISTRATIT
VENDIM Nr.375, Datë 02.12.2021PËR CAKTIMIN E Z. ARBEN NIKA, NËPËRMJET PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË, NË POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË KURBIN
VENDIM Nr.376, Datë 02.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.377, Datë 02.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
VENDIM Nr.378, Datë 02.12.2021PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
VENDIM Nr.379, Datë 02.12.2021 PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
VENDIM Nr.380, Datë 02.12.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT MIHALLAQ BLETA
VENDIM Nr.381, Datë 02.12.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ERION PANO