Vendime datë 17.12.2021

Vendim nr. 389, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr.390, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr. 391, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr. 392, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr. 393, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr.. 394, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr. 395, dt. 17.12.2021PËR NDËRPRERJEN E CAKTIMIT TË PËRKOHSHËM
Vendim nr. 396, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr. 397, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr. 398, dt. 17.12.2021PËR NDËRPRERJEN E TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
Vendim nr. 399, dt. 17.12.2021PËR TRANSFERIM TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
Vendim nr. 400, dt. 17.12.2021PËR CAKTIM TË PËRKOHSHËM
Vendim nr. 401, dt. 17.12.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ERVISA HYKA
Vendim nr. 402, dt. 17.12.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORES ERISELDA BALA
Vendim nr. 403, dt. 17.12.2021PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR ANALIZIMIN E AFTËSIVE PROFESIONALE TË PROKURORIT ERJON SHEHAJ
Vendim nr. 404, dt. 17.12.2021MBI VERIFIKIMIN E PASURISË DHE FIGURËS PËR PROKURORIN AUREL ZARKA, KANDIDAT PËR POZICIONIN E DREJTUESIT TË PROKURORISË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË VLORË
Vendim nr. 405, dt. 17.12.2021PËR DHËNIE LEJE TË PAPAGUAR
Vendim nr. 406, dt. 17.12.2021PËR PLOTESIMIN E NJË VAKANCE TË PËRKOHSHME NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË SARANDË, NËPËRMJET PROCEDURËS SË TRANSFERIMIT TË PËRKOHSHËM ME PËLQIM
Vendim nr. 407, dt. 17.12.2021PËR MIRATIMIN E RREGULLORES “PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E BRENDSHËM TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË ”
Vendim nr. 408, dt. 17.12.2021“PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
Vendim nr. 409, dt. 17.12.2021“PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
Vendim nr. 410, dt. 17.12.2021“PËR DEKLARIMIN E MBARIMIT TË MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT TË LARTË TË PROKURORISË”
Vendim nr. 411, dt. 17.12.2021PËR CAKTIMIN E MASËS DISIPLINORE NDAJ MAGJISTRATIT SHKËLQIM KOKONA, ME DETYRË PROKUROR NË PROKURORINË PRANË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË POGRADEC